Vanhojen Rakennuksien Restaurointi Suomessa

Perinnelaivat, vanhat rakennukset, arkeologiset perintökohteet, rakennetut ympäristöt ja restaurointiin sekä kulttuuriseen maisemaan liittyvät tehtävät on ohjattu kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle Museovirastosta. Kaikki osaston tehtävät ovat Museoviraston ohjaamia ja perustuvat lakiin. Muut lait mitkä vaikuttavat kulttuuriympäristöpalveluiden osaston tehtäviin ja vastuisiin ovat laki muinaismuistoista, kirkkolaista, laki rakennusperinnön suojelemisesta ja muun muassa maankäyttö ja rakennuslaki. Alueiden kaavoitukset ja suojelukysymykset ohjataan aina kulttuuriympäristöpalveluiden osaston käsiteltäviksi. Erilaisia suojeluhankkeita ja ohjelmia tuotetaan aktiivisesti ja osasto myös osallistuu itse kansainväliseen toimintaan ja avustusten valmisteluihin. Osastolla on erikseen yksikkö restauroinnille ja alueyksiköt toimivat maakunnittain. Yksikköjen sisältä löytyvät maakunnalle nimetty arkeologi, restaurointiasiantuntija ja rakennus- ja kulttuuriympäristön suojeluasioita hoitava intendentti. Osaston lisäksi maakuntamuseot, ELY-keskukset ja maakuntaliitot samoin erikoismuseoiden ja paikallismuseoiden lisäksi osallistuvat maassamme yhteistyössä museoviraston kanssa restaurointiin liittyviin asioihin ja muun muassa avustusten jakoihin.

Miten saada restaurointiavustusta?

Museovirasto auttaa, neuvoo ja ohjaa niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä ja yhteisöjäkin kaikissa restaurointiin liittyvissä hankkeissa ja asioissa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden valtion kiinteistöjen ja erityis-lainsäädännön osalta suojelluilla kohteilla Museovirasto osallistuu rakennusten restauroinnin ohjaukseen. Museovirasto myöskin valvoo valtakunnallisesti merkittävien kohteiden restaurointia.

Ympäristöministeriö on se taho, joka antaa ELY-keskuksille vuosittaisen summan tai määrärahan, joka on tarkoitettu  jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tätä rahaa saa käyttää yksityishenkilöiden toimesta, jonkin rakennusperinteisen kohteen restaurointiin tai yhteisön toimin. Määrärahat tulee sijoittaa jonkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen tai ympäristön kunnossapitoon, suojeluun tai parantamiseen. Esimerkkinä tästä toimii Kotkassa sijaitseva Tiutinen, joka on kulttuurillisesti merkittävä kohde historiansa vuoksi ja rakennuksien ulkosivuille on yksityishenkilön mahdollista pyytää tukirahaa. Hakuprosessi  alkaa joka vuosi marraskuussa ja päätökset määrärahan jaottelusta selviää aina keväisin. Avustuksille aina asetetaan selkeät ehdot, joita on noudatettava. Hakemus voidaan toimittaa viimeistään marraskuun viimeisenä päivänä sijainti alueen ELY-keskukselle muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Hakemus voidaan täyttää sähköisesti tai poikkeustapauksissa ELY-keskukselta voi pyytää tulostettavaa hakulomaketta. Suojelluille rakennuksille, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäville kohteille, muutoin kulttuurihistoriallisille kohteille tai merkittävästi rakennettuun kulttuuriympäristöön on mahdollista hakea tätä avustusta. Museovirasto määrittelee sen, onko kohde merkittävä ja voiko kohteelle hakea avustusta. Rakennusten yksityiset omistajat sekä rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt ovat tahoja, jotka ovat oikeutettuja hakemaan avustusta. Julkiset yhteisöt tai kunnat eivät ole oikeutettuja tähän tukeen. Avustusta voi hakea korjauksiin esimerkiksi katon tai ikkunoiden korjaustöihin, pihapiirin ympäristön kohottamiseen tai muihin suojelua edistäviin tai muihin kunnossapitoa edistäviin toimenpiteisiin.

Mitä on restaurointi

Restaurointi on rakennuksen, tai muun kohteen projekti, minkä tavoitteena on uudistaa kohde niin, että sen kohteen rakennus tai ympäristökulttuurinen arvo säilyy ennallaan tai lähes ennallaan. Toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan ja restauroinnille annetaan tavoitteet joita on noudatettava restauroinnin yhteydessä. Rakennushistoria selvityksen aikana kohteen historiaa ja suunnitteluvaiheita tarkastellaan ja korjaussuunnittelun tueksi hankitaan laaja pohja ja historiikki esimerkiksi suojellusta rakennuksesta, mihin on tulossa korjaus tai muutostöitä. Olennaista restauroinnissa on johdonmukainen työskentely siihen, että kohteen kulttuuriarvot säilyvät ja ennen korjaus tai muutostöiden alkua tehdään huolellinen suunnittelu jota Museovirasto myöskin valvoo. Entistäviä menetelmiä tai aikaisempaa rakennus tekniikkaa käytetään hyödyksi, eli kohde pyritään restauroimaan ajan hengen mukaisesti ja vanhaa rakennustapaa kunnioittaen. Myös uudisrakennuksia voidaan rakentaa restaurointi mielessä jos koko kohteen kulttuuriarvot otetaan huomioon ja uudiskohde tulee rakentaa kulttuuriympäristön mukaisesti. Monesti ennen kohteen restaurointipäätöstä on konsultoitava Museovirastoa asiassa ja suunnitelmavaiheesta rakennusvaiheeseen ei tulisi edetä ilman Museoviraston hyväksyntää ja neuvon antoa.